โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

โดย ว่าที่ร้อยตรีชาตรี มารอบ ท…

Continue Readingโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) มูลกลาง บุรีรัมย์-สุรินทร์ ประจำปี 2566

เพื่อนำเสนอร่างแผนหลักและแผนปฏ…

Continue Readingโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) มูลกลาง บุรีรัมย์-สุรินทร์ ประจำปี 2566

ฝึกอบรม/สัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร…

Continue Readingฝึกอบรม/สัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรั…

Continue Readingการดำเนินการตามนโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคประดู่66

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบ…

Continue Readingประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคประดู่66

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคประดู่65

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบ…

Continue Readingประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคประดู่65