รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O19-รายงานผลการบริหารและพัฒนาท…

Continue Readingรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

โดย ว่าที่ร้อยตรีชาตรี มารอบ ท…

Continue Readingโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) มูลกลาง บุรีรัมย์-สุรินทร์ ประจำปี 2566

เพื่อนำเสนอร่างแผนหลักและแผนปฏ…

Continue Readingโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) มูลกลาง บุรีรัมย์-สุรินทร์ ประจำปี 2566

ฝึกอบรม/สัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร…

Continue Readingฝึกอบรม/สัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564- 2566)

ประกาศแผน-3-ปี2564-2566ดาวน์โห…

Continue Readingประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564- 2566)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรั…

Continue Readingการดำเนินการตามนโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากร…

Continue Readingรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4การสรรหาบุคคล)

ประกาศ-ก.ถ.เรื่องมาตรฐานกลางกา…

Continue Readingประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4การสรรหาบุคคล)

คู่มือการประเมินผบการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือการประเมินผบการปฎิบัติงา…

Continue Readingคู่มือการประเมินผบการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น