รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567