วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช) อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ เสริมรส ประมงอำเภอสำโรงทาบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ออกพื้นที่ ณ บ้านโคก หมู่ 2 ตำบลประดู่ เพื่อติดตามส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต กิจกรรม การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก

เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตมีดังนี้

-เกษตรกรจำนวน 49 ราย เลี้ยงปลาในกระชังบกและการปลาในบ่อดิน จำนวน 11ราย รวม 60ราย อาหารปลา รายละ2 กระสอบ ปลาดุกรายละ 600ตัว รวม6,600 ตัว ปลากินพืช(นิล ตะเคียน) รายละ1,100 ตัว รวม 53,900 ตัว

พร้อมนี้ นายประเดิม เทพวงษ์ นายก อบต.ประดู่ ,นายริน เลาเลิศ กำนันตำบลประดู่ ผู้นำและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำบลประดู่ ขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้