ประชุมโครงการการบริหารงานอำเภอบูรณาการ (ก.บ.อ.)อำเภอสำโรงทาบ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ประชุมโครงการการบริหารงานอำเภอบูรณาการ (ก.บ.อ.)อำเภอสำโรงทาบ

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่

โดยนายวิรุต ตรียวง นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายก.อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสำโรงทาบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดให้หัวหน้าส่วน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้รับทราบ และนำไปประชาสัมพันธ์และถือปฏิบัติในพื้นที่ โดยนายวิรุต ตรียวง นายอำเภอสำโรงทาบ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอสำโรงทาบเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานราชการและ อปท.เตรียมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.10 วันที่ 28 ก.ค 2567 นี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ และเตรียมการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2567 วันที่ 9 ก.ค 2567 ณ โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ ตำบลหมื่นศรี และลงพื้นที่ทำรายการ Surin best กลุ่มทอผ้าไหมมือ หมู่ 9 ต.หมื่นศรี และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาความต้องการของประชาชน

จุดที่ 1 ถนนสายบ้านหนองพญา-บ้านศรีราชา

2 ขุดลอกห้วยปะโด๊ะ ต.หมื่นศรี

3 สระหนองไผ่ ต.หมื่นศรี

4 อ่างเก็บน้ำเกาะแก้ว หมู่ 11 ต.เกาะแก้ว

และอื่นๆ

การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้