โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลประดูู่ นำโดยนายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพบปะประชาชน รับฟังสภาพปัญหาและทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลประดู่ และนำปัญหาที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว