โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

โดย ว่าที่ร้อยตรีชาตรี มารอบ ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานและวิยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดังกล่าว