ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

นายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

1. การรับรองรายงานสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ของกองทุนฯ

2. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567