20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

นายประเดิม เทพวงษ์ นายก.อบต.ประดู่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

1.1โครงการอบรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ณ.ศาลาประชาคม บ.หนองพญา ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ มีประชาชนเข้าร่วมอบรม โดยหัวหน้าพัฒนากรอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้มาให้ความรู้แก่ชุมชน ทางด้านโคกหนองนาและกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมอาชีพ