เตรียมเสนอขุดคลองระบายน้ำและทำถนนเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567-2568 กรมพัฒนาที่ดิน

27 ตุลาคม 2566

เตรียมเสนอขุดคลองระบายน้ำและทำถนนเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567-2568 กรมพัฒนาที่ดิน

  27 ตุลาคม 2567 นายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ นายจันทร์หอม เลาเลิศ ผู้บริหารผลักดันโครงการ ได้ออกพื้นที่ร่วมปรึกษาหารือกับสอบต.ประดู่  และประชาชนในพื้นที่คทช. ได้ทำการวัดพื้นที่โนนลาแบะ และหนองหวาย ระยะทางโดยรวม 3800 เมตร เพื่อเสนอจัดทำถนนและคลองระบายน้ำเพื่อประโยชน์ ของพี่น้องบ้านเรา
  ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการเตรียมนำเสนอโครงการในครั้งนี้
  กรณีสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สอบต.ประจำหมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบต.ประดู่