พิธีพระราชทานเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น

พิธีพระราชทานเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105

……องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธ์ุข้าวให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตำบลประดู่ นำไปเพาะปลูกในปี 2566

โรงเรียนบ้านขนวน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

นายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้จัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายมสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และมีนายก อปท.ทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยส่วนราชการ ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธี