บูรณาการทำงานบริการประชาชนในการออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายพาหะการระบาดของโรคไข้เลือดออก

27ก.พ.2566

เจ้าหน้าที่และทีมงานป้องกันฯนำทีมโดย ผช.นักทรัพย์ฯ ผช.นักวิชาการเกษตร ผช.ป้องกันฯตลอดจนผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม.ที่ได้บูรณาการทำงานบริการประชาชนในการออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายพาหะการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่ บ้านนาเทิง หมู่ 4 ขอขอบคุณ นายสมหมาย ต่างทอง ผญ.บ้านนาเทิงและทีมงาน อสม.ที่ได้เข้ามาให้ความร่วมมือในครั้งนี้