รณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จะ…

Continue Readingรณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

ประชุมโครงการการบริหารงานอำเภอบูรณาการ (ก.บ.อ.)อำเภอสำโรงทาบ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เว…

Continue Readingประชุมโครงการการบริหารงานอำเภอบูรณาการ (ก.บ.อ.)อำเภอสำโรงทาบ

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของปร…

Continue Readingความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ประชุมผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได…

Continue Readingวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ประชุมผู้ปกครอง

การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

Continue Readingการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะระดับตำบล

30 เมษายน 2567 อบต.ประดู่ ได้ด…

Continue Readingกิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะระดับตำบล

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

12 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. อง…

Continue Readingโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

โดย ว่าที่ร้อยตรีชาตรี มารอบ ท…

Continue Readingโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

อบต.ประดู่ ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

29 มีนาคม 2567 "อบต.ประดู่ ปัก…

Continue Readingอบต.ประดู่ ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

กิจกรรมนายอำเภอชวนสวมผ้าไทยไส่บาตร

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา…

Continue Readingกิจกรรมนายอำเภอชวนสวมผ้าไทยไส่บาตร