หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิวัติ บุญมณี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 081-692-8595

- ว่าง -

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. -

นางญาณิศา แก่นจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 093-546-2528

นางญาณิศา แก่นจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 093-546-2528

นายบวรเดช ยงคง

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-480-7351

นางสิริกร แสงนิล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 093-413-8955