สำนักปลัด

นางญาณิศา แก่นจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 093-546-2528

นางสาวแจ่มนภา สมใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 095-963-2459

นางสาววรรณี จอมประโคน

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร. 090-298-3335

นายจันทร์หอม เลาเลิศ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร. 093-437-2589

นายพีรพันธ์ ต่างทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร. 085-436-3410

นายพลวัต บุราคร

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร. 093-450-2488

นายสุบิน โยธี

ผู้ช่วยนิติกร
โทร. 093-564-3172

นางสาวฉันทนา เลาเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 098-235-0889

นางสาวเบญจวรรณ อุส่าห์ดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร. 061-092-2195

นางสาวเอื้องฟ้า สมแก้ว

ผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ
โทร. 065-629-4915

นายคมเพชร ศรีเพชร

พนักงานขับรถ
โทร. 092-897-2751

นางระพีพร กรชิต

นักการภารโรง
โทร. 062-291-4538

นายนะสงค์ สระแก้ว

คนงานทั่วไป (ยาม)
โทร. -