สมาชิกสภา อบต.

นายสมศักดิ์ สุขศรี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 094-678-3201

นายบุญสม นิลทัย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 082-1012-162

นายนิวิติ บุญมณี

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 081-692-8595

นางสมจิตร คำพันชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร. 065-618-0541

นายเพชร กิขุนทด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร. 095-329-2327

นายสมหมาย พันพะม่า

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร. 099-608-2296

นายวิเชียร สีสัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร. 065-306-5745

นายราชัน เลาเลิศ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร. 093-250-2890

นางสมัย สระทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร. 098-223-6466

นายสมศักดิ์ สุขศรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร. 094-678-3201

นายบุญสม นิลทัย

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร. 082-1012-162

นายสงวน พันพะม่า

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร. 095-830-8716

นายสมัย ชัยภา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร. 091-427-6354