คณะผู้บริหาร

นายประเดิม เทพวงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร.061-257-8743

นายใสย์ ต่างทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 099-235-0952

นายสมพร สินสุพรรณ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 087-074-9220

นายวีระ สมแก้ว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 092-671-4399