กองช่าง

นายบวรเดช ยงคง

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-480-7351

- ว่าง -

นายช่างโยธา
โทร. -

นายคำนึง ภาคพรม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร. 098-140-9643

นายบุญลือ การะเกษ

พนักงานสูบน้ำ
โทร. -

นางสาวชมภูนุช สอนสุข

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 099-698-0532

นายวิชาญ เลาเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร. 092-497-3837