กองคลัง

นางญาณิศา แก่นจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 093-546-2528

นางสาววรัญญา สันทาลุนัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร. 096-417-9136

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.

นางสาวสุภาวรรณ ศรีมันตะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร. 099-939-5591

นางสาวศิวพร บุญญานุสรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนังงานพัสดุ
โทร. 064-402-0571

นางสาวหงส์หยก กฤษวี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร. 098-936-8968

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.