กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสิริกร แสงนิล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 093-413-8955

ว่าง

นักวิชาการศึกษาและปฏิบัติการ
โทร.

นางจริยาณี บุญญานุสรณ์

ครูชำนาญการ
โทร. 080-162-3920

นางสมัย อินทร์หอม

ครูชำนาญการ
โทร. 065-391-8759

นางสาวสังวาลย์ หาญเสมอ

ครูชำนาญการ
โทร. 062-447-9556

นางสรินยา สวัสดี

ครูชำนาญการ
โทร. 065-083-8692

นางลาวัลย์ สุขเมือง

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
โทร. 091-052-4571

นางผ่องศรี หาญเสมอ

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
โทร. 093-062-9320

นางแหวนเพชร ต่างทอง

ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 089-905-3849

นางวาสนา สันทาลุนัย

ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 098-179-7516

นางภาวิณี หาญเสมอ

ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 098-673-9903

นางสางจิราภรณ์ เลาเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 062-118-9124