สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

1.1.การเกษตร

ปลูกนาข้าวจำนวน 772 ครัวเรือนจำนวนพื้นที่ 3,836.26 ไร่
ปลูกยางพาราจำนวน 97 ครัวเรือนจำนวนพื้นที่ 395/3/61 ไร่

1.2.การปศุสัตว์และการประมง

เลี้ยงโคจำนวน 342 ครัวเรือน
เลี้ยงกระบือจำนวน 38 ครัวเรือน

1.3.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพการ

     การพาณิชย์

ร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ตำบลประดู่จำนวน 38 แห่ง
ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญจำนวน 9 แห่ง
โรงสีข้าวจำนวน 8 แห่ง

     กลุ่มอาชีพ

กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกหมู่ที่ 1
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวหมู่ที่ 9
กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกหมู่ที่ 5
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวหมู่ที่ 7
กลุ่มเกษตรกรปลูกหอมหมู่ที่ 7
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกรหมู่ที่ 3
กลุ่มเกษตรกรปลูกหอมหมู่ที่ 8
กลุ่มเกษตรกรปลูกหอมหมู่ที่ 6
กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกหมู่ที่ 8
กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกหมู่ที่ 6

1.4.แรงงาน

     ประชาชนประกอบอาชีพรับจ้างแรงงาน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในเมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยวและในจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี  สมุทรปราการ  สุรินทร์  ซึ่งช่วงอายุประกอบอาชีพรับจ้างแรงงาน  18 – 50 ปี โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังกวัดสุรินทร์ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 คือ วันละ 305 บาท