สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม 

1.1 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 3 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา – ขยายโอกาสจำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจำนวน 1 แห่ง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจำนวน 1 แห่ง

1.2 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. )จำนวน 99 คน
ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิง ( ผู้ป่วยติดเตียง )จำนวน 30 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ100 เปอร์เซ็นต์

1.3 อาชญากรรม

ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ( 1669 )จำนวน 1 แห่ง
อาสาสมัครตำรวจบ้านจำนวน 20 คน

1.4 การสังคมสงเคราะห์

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 580 คน
ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเอดส์จำนวน 3 คน
ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการจำนวน 236 คน

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

2.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนตำบลประดู่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

วัดจำนวน 2 แห่ง
ที่พักสงฆ์จำนวน 4 แห่ง

จำนวนวัดและที่พักสงฆ์มีทั้งหมด จำนวน 5 แห่ง มีดังนี้

ประเภทอยู่หมู่ที่ชื่อ
วัด/ที่พักสงฆ์
วัดหมู่ที่ 1วัดบ้านดู่หัวนา
ที่พักสงฆ์หมู่ที่ 3 ( คุ้มจังเอิด )ที่พักสงฆ์บ้านขนวน
ที่พักสงฆ์หมู่ที่ 3 ( คุ้มกันทัย )ที่พักสงฆ์คุ้มกันทัย
วัดหมู่ที่ 4วัดโซระนาเทิง
ที่พักสงฆ์หมู่ที่ 7ที่พักสงฆ์บ้านหนองพญา
ที่พักสงฆ์หมู่ที่ 8ที่พักสงฆ์บ้านศรีราชา

2.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีลอยกระทง

2.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลประดู่ ได้แก่ ด้านจักสาน ทำพรมเช็ดเท็า
ภาษาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาส่วย ภาษาอีสาน

2.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประเภทสินค้าหมู่ที่ผลิต
พริก หมู่ที่ 1,3,7,8 และ 10
ตะกร้าไม้ไผ่หมู่ที่ 8
พรมเช็ดเท้าหมู่ที่ 6,3
เพาะเห็ดนางฟ้าหมู่ที่ 6
เสื่อกกหมู่ที่ 3 , 9