สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ประวัติ

  ตำบลประดู่ เดิมบ้านดู่หัวนาในขณะนั้นขึ้นตรวงกับตำบลศรีสุข โดยมีนายวิจิตร  จึงพัฒนา เป็นกำนันในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งเขตการปกครองแยกจากตำบลศรีสุขมาเป็นตำบลประดู่  

ซึ่งมีจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมี นายวิจิตร  จึงพัฒนา เป็นกำนันคนแรกของตำบลประดู่ คนต่อมานายบัญญัติ กฤษวี และนายริน เลาเลิศ เป็นกำนันคนปัจจุบัน(2564)

               องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ได้รับการยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่  30 มกราคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

การปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น ผู้ปกครองหมู่บ้าน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น
1 บ้านดู่หัวนา 1 161 330 314 644 นายสังวาล  การะเกษ  
2 บ้านโคก 2 63 144 159 303 นายสุนันท์  เลาเลิศ  
3 บ้านขนวน 3 125 302 301 603 นายริน เลาเลิศ  กำนัน
4 บ้านนาเทิง 4 96 180 190 370 นายสมหมาย ต่างทอง  
5 บ้านเปีอย 5 85 186 205 391 นายคาร เลาเลิศ  
6 บ้านพอก 6 79 157 194 351 นายทองคำ คะหาญ  
7 บ้านหนองพญา 7 97 199 190 389 นายศักดิ์ชัย นิลทัย  
8 บ้านศรีราชา 8 66 119 132 251 นายเสียน ชารินทร์  
9 บ้านห้วยทุ่ง 9 81 172 178 350 นายโสม หาญเสมอ  
10 บ้านโนนสำราญ 10 51 112 126 238 นายอาทิตย์ หาญเสมอ  
รวม 897 1,901 1,989 3890      
( ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองอำเภอสำโรงทาบ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 )

ที่ตั้ง

             องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 8 บ้านศรีราชา ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสำโรงทาบเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 493 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภออื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดด่อกับตำบลละโน อำเภอสำโรงทาบ   จังหวัดสุรินทร์

ทิศได้                       ติดต่อกับตำบหนองมไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทัน    จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก               ติดต่อกับตำบลครีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์