รณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลประดู่ โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปโดยเริ่มจาก

📢..วัน 8 ก.ค.67 หมู่ที่ 1 บ้านดู่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกและโรงเรียนบ้านดู่

📢..9 ก.ค.67 หมู่ที่ 3 บ้านขนวน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทุ่งและโรงเรียนบ้านขนวน

📢..10 ก.ค.67 หมู่ที่ 4 บ้านนาเทิง หมู่ที่ 5 บ้านเปือย

📢..11 ก.ค.67 หมู่ที่ 6 บ้านพอก หมู่ที่ 8 บ้านศรีราชาและโรงเรียนบ้านศรีราชา

📢..12 ก.ค.67 หมู่ที่ 10 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านหนองพญาและโรงเรียนหนองพญา

#หมายเหตุ วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือตามความเหมาะสม

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ทราบโดยทั่วกัน

ข้อความปฏิบัติในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

1.ปกปิดอาหารและภาชนะใส่อาหรให้มิดชิด
2.นำเด็กเล็ก คนชรา คนป่วยและสัตว์เลี้ยง ออกมานอกบ้าน
3.ปิดประตู หน้าต่างให้เรียบร้อย
4.หลังดำเนิการฉีดพ่นหมอกควันให้ปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ 15- 20 นาที
5.หลังจากนั้นเปิดประตูหน้าต่าง รอจนหมอกควันหมดจึงเข้าบ้านได้
6.ทำความสะอาดคราบสารเคมีมีตกค้างตามพื้นที่ออกให้หมด

งานป้องกันฯ