บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนลาดยางสาย 2095 พรเจริญ – โซ่พิสัยซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน อยู่ในสภาพดี 1 สาย ผ่านหมู่ที่ 1, 6, 8,11,2,3,7
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนภายในหมู่บ้าน จำนวนประมาณ ร้อยละ 78 ของถนนภายในหมู่บ้าน
ถนนลูกรังเป็นถนนที่ใช้เพื่อการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรการโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตจำนวน 1 แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆจำนวน 1 แห่ง


การไฟฟ้า

หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 11 หมู่บ้าน


แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วยจำนวน 15 สาย
บึง หนอง และอื่นจำนวน 50 สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายจำนวน 15 แห่ง
บ่อน้ำตื้นจำนวน 23 แห่ง
บ่อน้ำโยกจำนวน 35 แห่ง
อื่น ๆ (อ่างเก็บน้ำ)จำนวน 1 แห่ง